समुन्द्र मुनी पानीको दबाब कति हुन्छ ? कसरी जानसक्छ ज्यान ?